opc_loader

Menu

Print deze pagina:

.

Verkoopvoorwaarden

Producten en diensten
Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van uitgeverij ZintenZ. 
Om te kunnen bestellen, dient eerst een account te worden aangemaakt. Uitgeverij ZintenZ behoudt zich te allen tijde het recht om accounts te weigeren.
Er geldt een minimaal orderbedrag van 100 euro. 

Prijzen en kortingen
De verkoopprijzen op de website zijn een door de uitgever vastgestelde prijzen. 

Betaling
In Nederland en België leveren wij over het algemeen op rekening, te betalen binnen 14 dagen na ontvangst.
Wij kunnen om vooruitbetaling vragen.
Betaling kan per overschrijving naar onze Nederlandse bankrekening welke op de factuur bij uw wordt aangegeven.

Bij niet tijdige betaling
Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn kunnen wij het verschuldigde bedrag verhogen met 5,00 euro administratiekosten.


Aanbiedingen en Offerten
Alle aanbiedingen van uitgeverij ZintenZ zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt uitgeverij ZintenZ zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het geval de uitgever of toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.

Verzending
Wij rekenen voor de verzendingen binnen Nederland met een standaard tarief van € 5,50 per bestelling. Boven de 150 euro rekenen wij geen verzendkosten.

Voor zendingen buiten Europa houden wij ons het recht voor om de verzendkosten aan te passen, maar zullen dit ten allen voortijdig overleggen met de besteller.
De goederen blijven juridisch eigendom van uitgeverij ZintenZ tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Binnen Nederland vindt minstens 4 keer per week verzending plaats. (verzending mits het bestelde voorradig is).

 

Reclames en Retourrecht
Controleer direct na ontvangst de inhoud van de door uw ontvangen zending. Indien u mankementen in uw zending constateert en niet binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst reageert, zijn de goederen door u geaccepteerd als onbeschadigd.
U kunt jegens uitgeverij ZintenZ geen aanspraak doen gelden, nadat u het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.
Retourzendingen moeten altijd eerst worden gemeld.
Retourzendingen binnen 7 werkdagen na ontvangst, mits voldoende gefrankeerd en in originele of vergelijkbare verpakking.
Wanneer goederen in originele staat verkeren, zullen de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.

Privacybeleid
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van uw bestelling en voor de administratie van uitgeverij ZintenZ. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan nodig bij niet tijdige betaling en volgend incasso traject.

Geldigheid
Uitgeverij ZintenZ behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

.